علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی

ترتیب:
آماراستنباطي پيشرفته
9 سوال ارشد-کد1211418
آماراستنباطي پيشرفته

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آمــــاراستنــــباطي پيشرفته کــــد 1211218 - رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول برنامه ريزي درسی
3 سوال ارشد-کد1211040
اصول برنامه ريزي درسی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول برنامه ريزي درسی کـــد 1211040- رشته علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پی...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول و روشهاي آموزش مداوم بزرگسالان

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول و روشهاي آموزش مداوم بزرگسالان کـــــــد 1211214  -  رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی شامل نمونه سوالات ترم های گذش...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول و روشهاي ارزشيابي دربرنامه ریزی درسی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول و روشهاي ارزشیابی در برنامه ریزی درسی کــــــد 1211215 -  رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی شامل نمونه سوالات ترم ها...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول و روشهاي برنامه ريزي درسي

بسته نمونه سوالات کارشنــــــاسی ارشد درس اصول و  روشهاي برنامه ريزي درسي کـد 1211211- رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگا...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول و فلسفه آموزش و پرورش

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول و فلسفه آموزش و پرورش کــــد 1211269- رشته علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور به ش...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
برنامه ريزي آموزش و پرورش پيش دبستاني

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ريزي آموزش و پرورش پيش دبستاني کــــــد 1211213 -  رشته علوم تربیتی گرایش برنــــامــــه ریزی درســـی شامل نمونه سوالات...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
برنامه ريزي درسي آموزش وپرورش دبستاني

بسته نمونه سوالات کارشنـــــــاسی ارشد درس برنـــامه ريزي درسي آمــــــوزش و پرورش دبســـــــــتاني کد 1211219 - رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی شامل نمونه ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
برنامه ريزي درسي در دوره راهنمايي ودبیرستان

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ريزي درسي در دوره راهنــــــــــمايي و دبیرستان کــــد 1211224-  رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی شامل نمونه سوالا...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تعليم و تربيت اسلامي پيشرفته

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تعليم و تربيت اسلامي پيشرفته در برنامه ریزی درسی کــــــد 1211221-  رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی شامل نمونه سوالات ترم ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روشهای آماری در علوم تربیتی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس روشهای آماری در علوم تربیتی رشته علوم تربیتی -برنامه ریزی درسی کد 1211012 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روشهای تحقيق پيشرفته و کاربرد کامپیوتر در علوم تربیتی

بسته نمونه سوالات کارشنـــــــاسی ارشد درس روشهای تحقيق پيشرفته و کاربرد کامپیوتر در علوم تربیتی کد 1211223 -  رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی شامل نمونه س...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد