آموزش محیط زیست

ترتیب:
آشنایی با مفاهیم محیط زیست

نیمسال اول              94- 93 نیمسال دوم              92-91 نیمسال دوم              9...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آمار استنباطی
1سوال ارشد-کد 1240022
آمار استنباطی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس آمار استنباطی رشته آموزش محیط زیست کد 1240022 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر می بـاش...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آمار استنباطی پیشرفته - آموزش محیط زیست

بسته نمونه ســـوالات کارشنــــاسی ارشــــد درس آمـــار استنبــــاطي پيشــــرفته کـــد 1117115 - رشته آمـــــوزش محیـــط زیســت شامل نمونه سوالا...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آموزش برای توسعه پایدار
9 سوال ارشد-کد1240004
آموزش برای توسعه پایدار

بسته نمونه ســـوالات کارشنــــاسی ارشــــد درس آمــــوزش بـــراي توســـعه پــــايدار کـــد 1240004 - رشته آمــــوزش محیـــط زیست شامل نمونه سوا...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آموزش همگانی محیط زیست
5 سوال ارشد-کد1240013
آموزش همگانی محیط زیست

بسته نمونه ســـوالات کارشنــــاسی ارشــــد درس آمـــوزش همگـــاني محيــــط زيست کـــد 1240013 - رشته آمـــــوزش محیــــط زیست شامل نمونه سوال...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اخلاق زیست محیطی - آموزش محیط زیست

بسته نمونه ســـوالات کارشنــــاسی ارشــــد درس اخـــــلاق زيست محيطــــي کـــد 1240020 - رشته آمـــوزش محیـــــط زیست شامل نمونه سوالات ترم های ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول مبانی سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS

بسته نمونه ســـوالات کارشنــــاسی ارشــــد درس اصول مباني اطلاعات سيستم جغرافيايي GIS کـــد 1240027 - رشته آمـــــوزش محیــــط زیست شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دان...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول وروشهای آمایش سرزمین-جبرانی ارشد

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آمایش سرزمین کــــد 1240028 - رشته  آموزش محیط زیست شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور به شرح زیرمی باشد . نیمس...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول وروشهای برنامه ریزی درسی - آموزش محیط زیست

بسته نمونه ســـوالات کارشنــــاسی ارشــــد درس اصــــول و روشهــــاي برنامــه ريزي درسي کـــد 1240003 - رشته آمـــــوزش محیــط زیست  شامل ن...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول ومفاهیم آموزش محیط زیست

بسته نمونه ســـوالات کارشنــــاسی ارشــــد درس اصـــول و مفــــاهيم آموزشهــــاي محيـــط زيست کـــد 1240001 - رشته آمــــوزش محیط زیست  شامل ن...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصاد محیط زیست -آموزش محیط زیست

بسته نمونه ســـوالات کارشنــــاسی ارشــــد درس اقتصاد محيط زيست کـــد  1240019 - رشته آمــــــوزش محیط زیست شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دان...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اکولوژی انسانی
2 سوال ارشد-کد1240021
اکولوژی انسانی

بسته نمونه ســـوالات کارشنــــاسی ارشــــد درس اكــــو لــــوژي انســــاني کـــد 1240021 - رشته آمــــوزش محیــــط زیست شامل نمونه سوالات ترم ها...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد