اقتصاد اسلامي

ترتیب:
اقتصاد خرد میانه 1- اقتصاد خرد 1

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس اقتصاد خرد 1- اقتصاد خرد میانه 1  کــــد  1221122-1221086- رشته اقتصاد اسلامی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــ...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصاد خرد میانه 2- اقتصاد خرد 2

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس اقتصاد خرد 2- اقتصاد خرد میانه 2  کــــد  1221123-1221088- رشته اقتصاد اسلامی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــ...

45,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصاد سنجی
4 سوال ارشد-کد 1221097
اقتصاد سنجی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس اقتصاد سنجی رشته اقتصاد اسلامی کد 1221097 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر می بـاشد. نیم...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصاد سنجی میانه
4 سوال ارشد-کد 1221174
اقتصاد سنجی میانه

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس اقتصاد سنجی میانه کــــد  1221174- رشته اقتصاد اسلامی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور ب...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصاد کلان میانه 1- اقتصاد کلان 1

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس اقتصاد کلان 1- اقتصاد کلان میانه 1  کــــد  1221121-1221087- رشته اقتصاد اسلامی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصاد کلان میانه 2- اقتصاد کلان 2

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس اقتصاد کلان 2- اقتصاد کلان میانه 2  کــــد  1221124-1221089-121037- رشته اقتصاد اسلامی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دا...

45,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تحلیل تطبیقی اندیشه های اقتصادی متفکرین مسلمان

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس تحلیل تطبیقی اندیشه های اقتصادی متفکرین مسلمان  کــــد  1221172- رشته اقتصاد اسلامی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
توسعه و برنامه ریزی اقتصادی با مبانی اسلامی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس توسعه و برنامه ریزی اقتصادی با مبانی اسلامی رشته اقتصاد اسلامی کد 1221183 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیـ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روش شناسی اقتصاد اسلامی
2 سوال ارشد -کد 1221177
روش شناسی اقتصاد اسلامی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش شناسی اقتصاد اسلامی کـــد 1221177 –  رشته اقتصـــاد اســــلامی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور به شر...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نظام اقتصادی صدر اسلام
1سوال ارشد-کد 1221103
نظام اقتصادی صدر اسلام

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس نظام اقتصادی صدر اسلام رشته اقتصاد اسلامی کد 1221103 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر می ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نظام پولی و مالی اسلامی
1سوال ارشد-کد 1221182
نظام پولی و مالی اسلامی

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس نظام پولی و مالی اسلامی  کــــد 1221182- رشته اقتصاد اسلامی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دان...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نظریه اسلامی اقتصاد خرد اسلامی میانه

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس نظریه اسلامی اقتصاد خرد اسلامی میانه کـــد 1221175 –  رشته اقتصــــاد اســـلامی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد