تاریخ تشیع

ترتیب:
تاریخ اجتماعی شیعه 2
5 سوال ارشد-کد 1229149
تاریخ اجتماعی شیعه 2

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تاریخ اجتماعی شیعه 2 کــــد 1229149 - رشته تاریخ تشیع شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور به شرح زیرمی باشد . نیمسال ا...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تاريخ اجتماعي شيعه 1
7 سوال ارشد-کد 1220412
تاريخ اجتماعي شيعه 1

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تاريخ اجتماعي شيعه 1  کـــد 1220412 - رشته تاریخ تشیع شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح زیر می باشد. نیمسا...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تاريخ زندگاني پيامبر
8 سوال ارشد -کد 1229126
تاريخ زندگاني پيامبر

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تاريخ زندگاني پيامبر کــــد 1229126 - رشته تاریخ تشیع شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح زیر می باشد. نیمسال او...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تاريخ سياسي شيعه 1
11 سوال ارشد-کد 1220409
تاريخ سياسي شيعه 1

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تاريخ سياسي شيعه 1 کـــد 1220409 -رشته تاریخ تشیع شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح زیر می باشد. نیمسال ا...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تاريخ سياسي شيعه 2
8 سوال ارشد -کد 1229123
تاريخ سياسي شيعه 2

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تاريخ سياسي شيعه 2  کـــد 1229123  - رشته تاریخ تشیع  شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح  زیر می باشد. نیم...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تشيع در آثار مستشرقان
7 سوال ارشد-کد 1229124
تشيع در آثار مستشرقان

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تشيع در آثار مستشرقان کــــد 1229124 - رشته تاریخ تشیع شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح زیر می باشد. نیمسال ا...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روش تحقيق و ماخذ شناسي
12 سوال ارشد-کد 1220407
روش تحقيق و ماخذ شناسي

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش تحقيق و ماخذ شناسي کــــد 1220407 - رشته تاریخ تشیع شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح زیر می باشد. نیمسال ا...

55,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روش شناس تاريخي
9 سوال ارشد-کد 1229125
روش شناس تاريخي

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش شناسی تاريخي کـــــد 1229125 - رشته تاریخ تشیع شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح زیر می باشد. نیمسال دو...

45,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
زبان انگلیسی 1
8 سوال ارشد -کد 1225060
زبان انگلیسی 1

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس زبان تخصصي 1 کــــد 1225060 - رشته تاریخ تشیع شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح زیر می باشد. نیمسال دوم  &nb...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
زبان انگلیسی 2
4 سوال ارشد-کد 1225061
زبان انگلیسی 2

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس زبان انگلیسی 2کــــد 1225061 - رشته تاریخ تشیع شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور به شرح زیرمی باشد . نیمسال اول &nb...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
سیراندیشه های سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس سیراندیشه های سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام کــــد 1229148 - رشته تاریخ تشیع شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
سيره ائمه 2
9 سوال ارشد-کد 1220408
سيره ائمه 2

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس سيره ائمه 2   کــــد 1220408 - رشته تاریخ تشیع شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح زیر می باشد. نیمسال اول ...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد