تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش

ترتیب:
برنامه ريزي آموزشي
10 سوال ارشد-کد1211204
 برنامه ريزي آموزشي

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس برنامه ريزي آموزشي کــــد  1211204 - رشته تاریخ و فلسفه آمـــوزش و پــــرورش شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دان...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تربيت در نهج البلاغه
9 سوال‌ارشد-کد1211203
 تربيت در نهج البلاغه

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس تربيت در نهج البلاغه کــــد  1211203 - رشته تـــاریخ و فلسفه آمـــوزش و پـــرورش شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آمار استنباطي پيشرفته
10 سوال ارشد -کد1211460
آمار استنباطي پيشرفته

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس آمار استنباطي پيشرفته کــــد 1211460 - رشته تاریخ و فلسفه آمــــوزش و پـــــرورش شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته د...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آموزش و پرورش تطبيقي
11 سوال ارشد-کد12111200
آموزش و پرورش تطبيقي

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس آموزش و پرورش تطبيقي کــــد 1211200 - رشته تاریخ و فلسفه آمــــوزش و پــــــرورش شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانش...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اخلاق اسلامی
7 سوال ارشد-کد1211078
اخلاق اسلامی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اخلاق اسلامی کــــد 1211078- رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور به شرح زیرمی باشد . ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تاریخ آموزش و پرورش درایران و اسلام

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس تاریخ آموزش و پرورش درایران و اسلام کــــد 1211023 - رشته تـــاریخ و فلسفه آمـــوزش و پـــرورش شامل نمونه ســــوالات ت...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تعليم و تربيت اسلامي
12 سوال ارشد-کد1211199
تعليم و تربيت اسلامي

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس تعليم و تربيت اسلامي کــــدهای 1217271-  1211199 - رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - روانشناسی تربیتی شامل نمونه ســــوالات ت...

45,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
جامعه شناسي تعليم و تربيت پیشرفته

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس جامعه شناسي تعليم و تربيت پیشرفته کــــد  1211198 - رشته تاریخ و فلسفه آمــــوزش و پــــــرورش شامل نمونه ســــوالات ت...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روش هاي تحقيق پيشرفته
13 سوال‌ارشد-کد1211202
روش هاي تحقيق پيشرفته

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس روش هاي تحقيق پيشرفته کــــد  1211202 - رشته تاریخ و فلسفه آمـــــوزش و پــــــرورش شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذ...

50,000 ریال

5 از 5 ستاره!
توضیحات اضافه به سبد
روشهای آماری در علوم تربیتی
8 ‌سوال ارشد-کد1211012
روشهای آماری در علوم تربیتی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روشهای آماری در علوم تربیتی کــــد 1211012- رشته های تاریخ و فلسفه آموزش وپرورش و برنامه ریزی درسی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
زبان تخصصي تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس زبان تخصصي کــــد  1212204 - رشته تاریخ و فلسفه آمـــوزش و پـــــرورش شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــ...

60,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
سير آراي تربيتي در غرب
10 سوال‌ارشد-کد1211207
سير آراي تربيتي در غرب

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس سير آراي تربيتي در غرب کــــد 1211207 - رشته تـــاریخ و فلسفه آمــــوزش و پــــرورش شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته د...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد