تربیت بدنی و علوم ورزشي(عمومی)

ترتیب:
آسیب شناسی ورزشی
2 سوال ارشد -کد1215033
آسیب شناسی ورزشی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس آسیب شناسی ورزشی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی کد 1215033 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آمادگي جسماني 1- جبرانی ارشد

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آمادگی جسمانی 1 کــــد 1215001- رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایشهای / عمومی/ مدیریت ورزشی/حرکات اصلاحی و آسیب شناسی  /فیزیولوژی...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آناتومی انسان-گرایش عمومی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آناتومي انسان گرايش عمومي کــد 1215160 - رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح زیر می ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آناتومی انسانی کد 1215003
4 سوال ارشد-کد1215003
آناتومی انسانی کد 1215003

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس آناتومی انسانی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی کد 1215003 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر م...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول و فلسفه تربیت بدنی
3 سوال ارشد -کد1215021
اصول و فلسفه تربیت بدنی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس اصول و فلسفه تربیت بدنی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی کد 1215021 و 1215161 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول وفلسفه تربیت بدنی
6 سوال ارشد-کد1215066
اصول وفلسفه تربیت بدنی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول و فلسفه تربیت بدنی کــد 1215066 - رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح زیر می ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بسکتبال 1
4 سوال ارشد-کد1215024
بسکتبال 1

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس بسکتبال 1 رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی کد 1215024 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر می بـاش...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بهداشت ورزشی
1سوال ارشد-کد 1215055
بهداشت ورزشی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس بهداشت ورزشی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی کد 1215055 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بیوشیمی (ورزشی)
6 سوال ارشد-کد1114205
بیوشیمی (ورزشی)

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس بیوشیمی(ورزشی) رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی کد 1114205 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر م...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بیومکانیک عضلات
4 سوال ارشد-کد1215073
بیومکانیک عضلات

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بیو مکانیک عضلات کـــد 1215073 - رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام ن...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بیومکانیک ورزشی
5 سوال ارشد-کد1215068
بیومکانیک ورزشی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بیو مکانیک ورزشی کـد 1215068 - رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
پژوهشگری وتحقیق در تربیت بدنی - تربیت بدنی وعلوم ورزشی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی کـد 1215193 - رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته د...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد