حركات اصلاحي

ترتیب:
آزمون عضلانی
1سوال ارشد-کد 1215120
آزمون عضلانی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آزمون عضلانی کــــد 1215120 - رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پی...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آسیب شناسی پیشرفته ورزشی
1سوال ارشد-کد 1215115
آسیب شناسی پیشرفته ورزشی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آسیب شناسی پیشرفته ورزشی کــــد 1215115 - رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی شامل نمونه سوالات ترم های گ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آسیب شناسی ورزشی
2 سوال ارشد -کد 1215033
آسیب شناسی ورزشی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس آسیب شناسی ورزشی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش حرکات اصلاحی کد 1215033 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پی...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آمادگی جسمانی 1
4 سوال ارشد-کد1215001
آمادگی جسمانی 1

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آمادگی جسمانی 1 کــــد 1215001- رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایشهای / عمومی/ مدیریت ورزشی/حرکات اصلاحی و آسیب شناسی  /فیزیولوژی...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آمارپیشرفته
3 سوال ارشد -کد1117123
آمارپیشرفته

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آمــارپیشرفته کــــد 1117123 - رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آناتومی انسانی کد 1215003
4 سوال ارشد-کد1215003
آناتومی انسانی کد 1215003

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس آناتومی انسانی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش حرکات اصلاحی کد 1215003 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیـ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
پاتوفیزیولوژی دستگاه عصبی عضلانی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس پاتو فیزیولوژی دستگاه عصبی عضلانی کـــد 1215113 - رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی شامل نمونه سوالات ت...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی کــــد 1215193 - رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی شامل نمونه سوالات ترم ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی کـــــد 1215195 - رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - گرایش فیزیولوژی ورزش شامل ن...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حرکات اصلاحی
3 سوال ارشد -کد 1215011
حرکات اصلاحی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس حرکات اصلاحی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش حرکات اصلاحی کد 1215011 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیـــ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حرکات اصلاحی و درمانی
8 سوال ارشد -کد1215114
حرکات اصلاحی و درمانی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حرکات اصلاحی و درمانی کـــد 1215072 - رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش حرکات اصلاحی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نو...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حرکت درمانی و نوتوانی
1سوال ارشد-کد 1215117
حرکت درمانی و نوتوانی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس حرکت درمانی و نوتوانی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش حرکات اصلاحی کد 1215117 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد