حسابداری

ترتیب:
آمار و کاربرد آن در مدیریت
2 سوال ارشد -کد 1218002
آمار و کاربرد آن در مدیریت

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس آمار و کاربرد آن در مدیریت رشته حسابداری کد 1218002 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر می ب...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول حسابداری 1
11 سوال ارشد-کد 1214017
اصول حسابداری 1

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس اصول حسابداری 1   کــــد 1214017 رشته حسابداری شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح ز...

45,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول حسابداری 3
11 سوال ارشد-کد 1214019
اصول حسابداری 3

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس اصول حسابداری 3 کــــد 1214019 رشته حسابداری شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر م...

45,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول و مبانی مدیریت-اصول سازمان و مدیریت

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس اصول و مبانی مدیریت - اصول سازمان و مدیریت رشته حسابداری کدهای 1221033-1222145-1218091-1218188-1218099 -1218102-1218101-1218026-1218064 -1222310-1218007-222187 شامل نمو...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصاد مديريت-مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس اقتصاد مدیریت کــــد 1214058 رشته حسابداری شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر می بـ...

70,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بررسي موارد خاص در حسابداري

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس  بررسی موارد خاص در حسابداری  کــــد  1214056 رشته حسابداری شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه ...

45,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
پژوهش عملیاتی پیشرفته
1سوال ارشد-کد 1214062
پژوهش عملیاتی پیشرفته

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس  پژوهش عملیاتی پیشرفته  کــــد 1214062 رشته حسابداری شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تئوری حسابداری 1
8 سوال ارشد -کد 1214047
تئوری حسابداری 1

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس تئوری حسابداری 1   کــــد 1214047 رشته حسابداری شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح ...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تئوري حسابداري 2
8 سوال ارشد -کد 1214050
تئوري حسابداري 2

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس تئوری حسابداری 2   کــــد 1214050 رشته حسابداری شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تحليل آماري
8 سوال ارشد -کد 1214114
تحليل آماري

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس  تحلیل آماری  کــــد 1214057 رشته حسابداری شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح ز...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تصمیم گیری در مسائل مالی
9 سوال ارشد-کد 1214052
تصمیم گیری در مسائل مالی

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس تصمیم گیری در مسائل مالی   کــــد 1214052 رشته حسابداری شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام ...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حسابداری میانه 2
7 سوال ارشد-کد 1214023
حسابداری میانه 2

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس  حسابداری میانه 2  کــــد 1214023 رشته حسابداری شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بش...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد