حقوق جزا و جرم شناسي

ترتیب:
آئين دادرسي كيفري
9 سوال ارشد-کد 1223109
آئين دادرسي كيفري

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آئين دادرسي كيفري کــد 1223109 - رشته حقوق جزا و جرم شناسی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح  زیر می باشد. نیمس...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آیین دادرسی کیفری 1
5 سوال ارشد-کد 1223043
آیین دادرسی کیفری 1

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آیین دادرسی کیفری 1 کــــد 1223043 - رشته حقوق جزا و جرم شناسی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور به شرح زیرمی باشد . ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آیین دادرسی کیفری 2
7 سوال ارشد-کد 1223049
آیین دادرسی کیفری 2

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آیین دادرسی کیفری 2 کــــد 1223049 - رشته حقوق جزا و جرم شناسی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور به شرح زیرمی باشد . تاب...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
ادله اثبات دعوي كيفري
4 سوال ارشد-کد 1223132
ادله اثبات دعوي كيفري

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس ادله اثبات دعوي كيفري کـــد 1223132- رشته حقوق جزا وجرم شناسی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح زیر می باشد....

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول فقه 1 کد 1220287
5 سوال ارشد-کد 1220287
اصول فقه 1 کد 1220287

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول فقه 1 کــــد 1220287 - رشته حقوق جزا و جرم شناسی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور به شرح زیرمی باشد . تابستان 93 ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول فقه 2 کد 1220290
6 سوال ارشد-کد 1220290
اصول فقه 2 کد 1220290

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول فقه 2 کــــد 1220290 - رشته حقوق جزا و جرم شناسی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور به شرح زیرمی باشد . تابستان 93 ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول فقه 2 کد 1223129
4 سوال ارشد-کد 1223129
اصول فقه 2 کد 1223129

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول فقه 2 کـــد 1223129 - رشته حقوق جزا و جرم شناسی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح زیر می باشد. نیمسال دو...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول فقه1 کد 1223128
8 سوال ارشد -کد 1223128
اصول فقه1 کد 1223128

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول فقه 1  کــــد 1223128  - رشته حقوق جزا و جرم شناسی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح زیر می باشد. نیمس...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
پزشكي قانوني
9 سوال ارشد-کد 1223123
پزشكي قانوني

بسته نمونه ســـوالات کارشناسی ارشد درس پزشكي قانوني کـــد 1223123- رشته حقوق جزا و جرم شناسی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح زیر  می باشد. ...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
پليس علمي و كشف جرائم
9 سوال ارشد-کد 1223113
پليس علمي و كشف جرائم

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس پليس علمي و كشف جرائم کــد 1223113 - رشته حقوق جزا و جرم شناسی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح زیر می باشد. ...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
جامعه شناسي جنايي
8 سوال ارشد -کد 1223122
جامعه شناسي جنايي

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس جامعه شناسي جنايي کـــد 1223122 - رشته حقوق جزا و جرم شناسی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح زیر می باشد. نیمسال ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
جرائم ناقص
6 سوال ارشد-کد 1223138
جرائم ناقص

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس جرائم ناقص کـــد 1223128- رشته حقوق جزا وجرم شناسی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح زیر می باشد. نیمسال دوم &nb...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد