روانشناسی عمومی

ترتیب:
آمار استنباطی
1سوال ارشد-کد 1117005
آمار استنباطی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس آمار استنباطی رشته روانشناسی عمومی کد 1217005 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر می ب...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
انگيزش و هيجان
8 سوال ارشد-کد1217075
انگيزش و هيجان

بسته نمونه سوالات کارشــــناسی ارشد درس انگـــــيزش و هيجــــان کــــد 1217075 - رشته  روانشناسی عمــــومی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشر...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی کــــد 1217087- رشته روانشناسی عمومی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور به شرح زیر...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
پسيكو فیزیولوژي ونوروپسیکولوژی

بسته نمونه سوالات کارشنـــــاسی ارشد درس پسيكو فیزیولــوژي  و نورو پسیکولـــوژی کـــــد 1217078 - رشته  روانشناسی عمومی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانش...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تفکر و زبان
6 سوال ارشد-کد1217033
تفکر و زبان

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس تفکر و زبان کــــد 1217033 - رشته روان شناسی عمومی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روانشناسی بالینی
3 سوال ارشد-کد1217191
روانشناسی بالینی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روانشناسی بالینی کــــد 1217191- رشته روانشناسی عمومی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور به شرح زیرمی باشد . نیمسال...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روانشناسی تربیتی
1سوال ارشد-کد 1217008
روانشناسی تربیتی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس روانشناسی تربیتی رشته روانشناسی عمومی کد 1217008 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر می ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم)

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس جبرانی روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) رشته روانشناسی عمومی کد 1217014 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیـ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روانشناسی عمومی 1
2 سوال ارشد-کد1217005
روانشناسی عمومی 1

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس روانشناسی عمومی 1 رشته روانشناسی عمومی کد 1217025 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روانشناسی یادگیری
1سوال ارشد-کد 1217031
روانشناسی یادگیری

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس روانشناسی یادگیری رشته روانشناسی عمومی کد 1217031شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روانشناسي اجتماعي پيشرفته

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روانشناسي اجتماعي پيشرفته کد 1217083 - رشته  روانشنـــــــاسی عمــــومی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روانشناسي رشد پيشرفته
8 سوال ارشد-کد1217072
روانشناسي رشد پيشرفته

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روانشناسي رشد پيشرفته کـــــد 1217072 - رشته  روانشنـــــاسی عمومی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح زی...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد