علوم اقتصادی

ترتیب:
اصول اقتصاد کشاورزی
2 سوال ارشد -کد 1221107
اصول اقتصاد کشاورزی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس اصول اقتصاد کشاورزی رشته علوم اقتصادی کد 1221107 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر می ب...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول و سازمان مدیریت
8 سوال ارشد -کد 1218182
اصول و سازمان مدیریت

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس اصول و مبانی مدیریت - اصول سازمان و مدیریت رشته علوم اقتصادی کدهای 1221033-1222145-1218091-1218188 -1218099-1218102-1218101-1218026 -1218064-1222310-1218007-222187 شام...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصاد پولي
3 سوال ارشد -کد 1221137
اقتصاد پولي

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس اقتصاد پولی کــــد 1221137 رشته علوم اقتصادی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصاد توسعه
5 سوال ارشد-کد 1221135
اقتصاد توسعه

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس اقتصاد توسعه کــــد 1221135 رشته علوم اقتصادی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصاد خرد
4 سوال ارشد-کد 1221126
اقتصاد خرد

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس اقتصاد خرد کــــد 1221126  رشته علوم اقتصادی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زی...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصاد خرد میانه 1- اقتصاد خرد 1

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس اقتصاد خرد میانه 1 - اقتصاد خرد 1 کــــد 1221086-1221122 رشته علوم اقتصادی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پی...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصاد خرد میانه 2
13 سوال ارشد -کد 1221088
اقتصاد خرد میانه 2

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس اقتصاد خرد میانه 2 کــــد 1221123 رشته علوم اقتصادی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشر...

45,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصاد سنجی کد 1221097
4 سوال ارشد-کد 1221097
اقتصاد سنجی کد 1221097

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس اقتصاد سنجی کــــد 1221097 رشته علوم اقتصادی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر م...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصاد سنجی کد 1221128
4 سوال ارشد-کد 1221128
اقتصاد سنجی کد 1221128

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس اقتصاد سنجی کــــد 1221128 رشته علوم اقتصادی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر م...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصاد صنعتي
5 سوال ارشد-کد 1221139
اقتصاد صنعتي

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس اقتصاد صنعتی کــــد 1221139 رشته علوم اقتصادی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصاد کلان میانه 1- اقتصاد کلان 1

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس اقتصاد کلان میانه 1 - اقصاد کلان 1 کــــد 1221121-1221087 رشته علوم اقتصادی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصاد کلان میانه 2- اقتصاد کلان 2

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس اقتصاد کلان میانه 2 کــــد 1221089-1221124 رشته علوم اقتصادی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور ب...

45,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد