علوم كتابداري و اطلاع رساني

ترتیب:
آماردر کتابداری و اطلاع رسانی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آمار در کتابداری و اطلاع رسانی کــــدهای 1224087-1224058- رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی شامل نمونه سوالات ترم های ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول و روشهای مطالعه مستقل

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس اصول و روشهای مطالعه مستقل رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی کد 1224059 و 1224077 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشــــ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اینترنت وشبکه های اطلاعاتی
3 سوال‌ارشد-کد1224057
اینترنت وشبکه های اطلاعاتی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اينتـــرنت و شبــــكه هاي اطلاعــاتي کد 1224057 - رشته علوم کتـابـداری و اطـلاع رسـانـی ( علم اطلاعات و دانش شناسی ) شامل نمونه سوالا...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
جستجو در منابع اطلاعاتی- جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس جستجو در منابع اطلاعاتی کــــد 1224056- رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
چکیده نویسی ونمایه سازی
4 سوال ارشد-کد1224055
چکیده نویسی ونمایه سازی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس چكيده نويسي و نمايه سازي کــــد 1224055 -  رشته علوم کتـابـداری و اطـلاع رسـانـی (علم اطلاعات و دانش شناسی ) شامل نمونه سوالات ترم ه...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
داده پردازی
3 سوال ارشد-کد1224072
داده پردازی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس داده پردازی کــــد 1224072- رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور به شرح زیرمی باشد . ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
ذخیره وبازیابی اطلاعات- اطلاعات ودانش سیاسی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس ذخــيره و بازيــــابي اطلاعات کـــــد 1224050 - رشته علـــوم کتـابـداری و اطـلاع رسـانـی ( علم اطلاعات و دانش شناسی ) شامل نمون...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روش تحقیق-علوم کتابداری و اطلاع رسانی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش تحقيق کــــد 1224049 - رشته علوم کتـابـداری و اطـلاع رسـانـی ( علم اطلاعات و دانش شناسی ) شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
سازمان واداره مراکز مدارک و کتابخانه های تخصصی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس سازمان و اداره مراکز مدارک و کتابخانه های تخصصی کــــد 1224079- رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی شامل نمونه سوالا...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
سازماندهی مواد - جبرانی ارشد

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس سازماندهی مواد کــــد 1224070- رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
فراهم آوری و توسعه مجموعه
11 سوال ارشد-کد1224082
فراهم آوری و توسعه مجموعه

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس فراهم آوری و توسعه مجموعه رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی کد 1224082 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــا...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
فهرست نویسی ورده بندی پیشرفته

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس فهرست نويسي و رده بندي پيشرفته کــد 1224054 - رشته علوم کتـابـداری و اطـلاع رسـانـی ( علم اطلاعات و دانش شناس...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد