تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی

ترتیب:
آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزشی 1

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزشی 1 رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش فیزیولوژی ورزشی کد 1215132 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذش...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آمادگی جسمانی 1
4 سوال ارشد-کد 1215001
آمادگی جسمانی 1

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آمادگی جسمانی 1 کــــد 1215001- رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایشهای / عمومی/ مدیریت ورزشی/حرکات اصلاحی و آسیب شناسی  /فیزیولوژی...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آناتومی انسانی
1سوال ارشد-کد 1215067
آناتومی انسانی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس آناتومی انسانی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش فیزیولوژی ورزشی کد 1215067 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آناتومی انسانی کد 1215003
4 سوال ارشد-کد 1215003
آناتومی انسانی کد 1215003

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس آناتومی انسانی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش فیزیولوژی ورزشی کد 1215003 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بیوشیمی (ورزشی)
6 سوال ارشد-کد 1215122
بیوشیمی (ورزشی)

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس بیوشیمی(ورزشی) رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش فیزیولوژی ورزشی کد 1215122 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی کـد 1215193 - رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی-گرایش فیزیولوژی ورزشی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی کـــد 1215195 - رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش فیزیولوژی ورزشی) شامل ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تغذیه و ورزش
1سوال ارشد-کد 1215128
تغذیه و ورزش

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس تغذیه و ورزش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش فیزیولوژی ورزشی کد 1215128 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیـ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تغذیه ورزشی
2 سوال ارشد -کد 1215004
تغذیه ورزشی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس تغذیه ورزشی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش فیزیولوژی ورزشی کد 1215004 و 1215056 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشــــ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
دومیدانی 1- جبرانی ارشد
5 سوال ارشد-کد 1215223
دومیدانی 1- جبرانی ارشد

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس دومیدانی 1 کــــد 1215223- رشته های آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی(حرکات اصلاحی / تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی / تربی...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشهای تربیت بدنی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روشهای آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهشهای تربیت بدنی کــــد 1215197- رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی /گرایشهای / عمومی / مدیریت ورزشی / ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
زبان تخصصی-فیزیولوژی ورزشی
3 سوال ارشد -کد 1215156
زبان تخصصی-فیزیولوژی ورزشی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس زبان تخصصی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش فیزیولوژی ورزشی کد 1215156 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد