علوم تربیتی-مدیریت آموزشی

ترتیب:
آمار استنباطی
1سوال ارشد-کد 1117005
آمار استنباطی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس آمار استنباطی رشته علوم تربیتی -مدیریت آموزشی کد 1217005 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول برنامه ریزی درسی
3 سوال ارشد-کد 1211040
اصول برنامه ریزی درسی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس اصول برنامه ریزی درسی رشته علوم تربیتی -مدیریت آموزشی کد 1211040 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول برنامه ريزي آموزشي
7 سوال ارشد-کد1211417
اصول برنامه ريزي آموزشي

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول برنامه ريزي آموزشي کـــد 1211417 - رشته مــدیریت آموزشی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح زیر می باشد . ن...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول مدیریت آموزشی کد 1211024

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول مدیریت آموزشی کــــد 1211024- رشته علوم تربیتی- مدیریت آموزشی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور به شرح زیرمی ب...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول مدیریت آموزشی کد 1211420

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول مدیریت آموزشی کــــد 1211420- رشته علوم تربیتی- مدیریت آموزشی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور به شرح زیرمی ب...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول مديريت اسلامي
6 سوال ارشد-کد1211414
اصول مديريت اسلامي

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصــول مــديريت اســلامي کــد 1211414 -  رشته مــدیریت آمـــوزشی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح زیر می ب...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول و فلسفه آموزش و پرورش
6‌سوال ارشد-کد1211269
اصول و فلسفه آموزش و پرورش

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول و فلسفه آموزش و پرورش کــــد 1211269- رشته علوم تربیتی- مدیریت آموزشی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور به شرح ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران رشته علوم تربیتی -مدیریت آموزشی کد 1211023 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانش...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تئورهاي سازماني مديريت
9 سوال ارشد-کد1211413
تئورهاي سازماني مديريت

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تئورهــاي سـازمــاني مـديريـت کد 1211413 -  رشته مـدیـریت آمــوزشی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح زیر می ب...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تجزیه و تحلیل سیستمها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تجزیه و تحلیل سیستمها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی کــــد 1211415- رشته علوم تربیتی- مدیریت آموزشی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
رفتار و روابط انساني در سازمانهاي آموزشي

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس رفتار و روابط انساني در سازمـانهـاي آمــوزشي کـــد 1211416 - رشته مــدیــریــت آمـــوزشی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پی...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روانشناسی تربیتی
1سوال ارشد-کد 1211386
روانشناسی تربیتی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس روانشناسی تربیتی رشته علوم تربیتی -مدیریت آموزشی کد 1211386 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور ب...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد