مدیریت بازرگانی

ترتیب:
آمار و کاربرد آن در مدیریت
2 سوال ارشد -کد 1218002
آمار و کاربرد آن در مدیریت

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس آمار و کاربرد آن در مدیریت رشته مدیریت بازرگانی کد 1218002 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح ز...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول حسابداری 1
11 سوال ارشد-کد 1214092
اصول حسابداری 1

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس اصول حسابداری 1   کــــد 1214092 رشته مدیریت بازرگانی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور...

45,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول حسابداری 3
11 سوال ارشد-کد 1214076
اصول حسابداری 3

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس اصول حسابداری 3 کــــد 1214076 رشته مدیریت بازرگانی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشر...

45,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول سازمان و مدیریت
8 سوال ارشد -کد 1218101
اصول سازمان و مدیریت

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس اصول و مبانی مدیریت - اصول سازمان و مدیریت رشته مدیریت بازرگانی کدهای 1221033-1222145-1218091-1218188-1218099-1218102 -1218101-1218026-1218064-1222310-1218007-222187 شام...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصاد مديريت
17سوال ارشد-کد 1221143
اقتصاد مديريت

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس اقتصاد مدیریت کــــد 1221143 رشته مدیریت بازرگانی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشر...

70,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بازار شناسي و مسايل بازاریابی

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس بازار شناسی و مسائل بازاریابی کــــد 1218224 رشته مدیریت بازرگانی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پ...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بازار یابی و مدیریت بازار
6 سوال ارشد-کد 1218122
بازار یابی و مدیریت بازار

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس بازاریابی و مدیریت بازار کد 1218122 رشته مدیریت بازرگانی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور ب...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بازارها و نهادهاي مالي
3 سوال ارشد -کد 1218296
بازارها و نهادهاي مالي

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس بازرها و نهادهای مالی کــــد 1218296 رشته مدیریت بازرگانی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بازاریابی بین المللی
6 سوال ارشد-کد 1218145
بازاریابی بین المللی

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس بازاریابی بین المللی کــــد 1218145 رشته مدیریت بازرگانی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام ن...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بازاريابي صنعتي
7 سوال ارشد-کد 1235035
بازاريابي صنعتي

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس بازاریابی صنعتی کــــد 1235035 رشته مدیریت بازرگانی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نو...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بررسی رفتارمصرف كننده
8 سوال ارشد -کد 1235021
بررسی رفتارمصرف كننده

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس بررسی رفتار مصرف کننده کــــد 1235021 رشته مدیریت بازرگانی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــا...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تئوريهاي مديريت 1
11 سوال ارشد-کد 1218212
تئوريهاي مديريت 1

بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس تئوری های مدیریت 1 کــــد  1218219 و 1218212 رشته مدیریت بازرگانی شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــ...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد