تربیت بدنی-مدیریت ورزشی

ترتیب:
آشنایی با کامپیوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس آشنایی با کامپیوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش مدیریت ورزشی کد 1215141 شامل نمونه س...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آمار زیستی پیشرفته
2 سوال ارشد -کد 1215214
آمار زیستی پیشرفته

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس آمار زیستی پیشرفته رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش مدیریت ورزشی کد 1215214 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول و مبانی مدیریت
2 سوال ارشد -کد 1215202
اصول و مبانی مدیریت

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس اصول و مبانی مدیریت رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش مدیریت ورزشی کد 1215202 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول و مبانی مدیریت در سازمانهای ورزشی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس اصول و مبانی مدیریت در سازمانهای ورزشی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش مدیریت ورزشی کد 1215140 شامل نمونه ســــوالات ترم ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
برنامه ریزی استراتژیک
2 سوال ارشد -کد 1215345
برنامه ریزی استراتژیک

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس برنامه ریزی استراتژیک رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش مدیریت ورزشی کد 1215345 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی کـد 1215193 - رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی-گرایش مدیریت ورزشی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تئوری های سازمان و مدیریت
4 سوال ارشد-کد 1215135
تئوری های سازمان و مدیریت

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس تئوری های سازمان و مدیریت رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش مدیریت ورزشی کد 1215135 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانش...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی کـــد 1215195 - رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش عمومی شامل نمونه سوال...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تجزيه و تحليل آماري پیشرفته

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تجزيه و تحليل آماري کـــدهای 1117121 و  1215138 - رشته تربیت بَدنی و علوم ورزشی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشر...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تنیس روی میز 1
3 سوال ارشد -کد 1215005
تنیس روی میز 1

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس تنیس روی میز 1 رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش مدیریت ورزشی کد 1215005 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیـــ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روش تحقیق در مدیریت ورزشی
1سوال ارشد-کد 1215294
روش تحقیق در مدیریت ورزشی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس روش تحقیق در مدیریت ورزشی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش مدیریت ورزشی کد 1215294 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانش...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روش های آماری و تحقیق پیشرفته

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس روش های آماری و تحقیق پیشرفته رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش مدیریت ورزشی کد 1215197 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد