تحقیقات آموزشی

ترتیب:
اصول و روشهای برنامه ریزی درسی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس اصول و روشهای برنامه ریزی درسی رشته تحقیقات آموزشی کد 1211469 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بش...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول و روشهاي ارزشيابي دربرنامه ریزی درسی

بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول و روشهاي ارزشیابی در برنامه ریزی درسی کــــــد 1211472 -  رشته تحقیقات آموزشی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نو...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روانشناسی تربیتی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس روانشناسی تربیتی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی رشته تحقیقات آموزشی کد 1211471 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگا...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روش تحقیق 2
1سوال ارشد-کد 1211477
روش تحقیق 2

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس روش تحقیق 2 رشته تحقیقات آموزشی کد 1211477 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر می بـاشد. نیم...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روش های تدریس پیشرفته
1سوال ارشد-کد 1211482
روش های تدریس پیشرفته

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس روشهای تدریس پیشرفته رشته تحقیقات آموزشی کد 1211482 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر می ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روشهای آماری 1
1سوال ارشد-کد 1211474
روشهای آماری 1

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس روشهای آماری 1 رشته تحقیقات آموزشی کد 1211474 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر می بـاشد. ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روشهای آماری 2
1سوال ارشد-کد 1211479
روشهای آماری 2

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس روشهای آماری 2 رشته تحقیقات آموزشی کد 1211479 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر می بـاشد. ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روشهای آماری در علوم تربیتی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس روشهای آماری در علوم تربیتی رشته تحقیقات آموزشی کد 1211487 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بش...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روشهاي تحقيق در علوم تربیتی
13 سوال ارشد -کد 1211473
روشهاي تحقيق در علوم تربیتی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس روش های تحقیق در علوم تربیتی رشته تحقیقات آموزشی کد 1211473 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح ...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
زبان تخصصی تحقیقات آموزشی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس زبان تخصصی رشته تحقیقات آموزشی کد 1211476 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر می بـاشد. نیم...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
فلسفه آموزش و پرورش
1سوال ارشد-کد 1211470
فلسفه آموزش و پرورش

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس فلسفه آموزش و پرورش رشته تحقیقات آموزشی کد 1211470 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نور بشرح زیر می بـ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
کاربرد کامپیوتر در تحقیقات تربیتی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس کاربرد کامپیوتر در تحقیقات تربیتی رشته تحقیقات آموزشی کد 1211478 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیــــام نو...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد