تربیت بدنی-رفتار حرکتی

ترتیب:
رایانه پیشرفته
2 سوال ارشد -کد 1215356
رایانه پیشرفته

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس رایانه پیشرفته رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش رفتار حرکتی کد 1215324 و 1215356 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
کنترل حرکتی
2 سوال ارشد -کد 1215303
کنترل حرکتی

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس کنترل حرکتی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش رفتار حرکتی کد 1215303 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگاه پیـــ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
مبانی عملکرد انسان
2 سوال ارشد -کد 1215350
مبانی عملکرد انسان

بسته نمونه سوالات کارشنــاسی ارشد درس مبانی عملکرد انسان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش رفتار حرکتی کد 1215350 شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذشته دانشـــــگا...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد