معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تمدید مجدد مهلت ثبت درخواست مهمان موقت و دائم تا 20 مهرماه.
دکتر بخشی خانیکی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور از تمدید مجدد مهلت ثبت درخواست مهمان موقت و دائم خبر داد و گفت: باتوجه به اینکه دانشجویان جدیدالورود و برخی دانشجویان سنوات قبل تاکنون موفق به ارائه درخواستهای مهمان موقت و دائم نشده اند، دسترسی ثبت و تایید از تاریخ 14 لغایت 20 مهرماه تمدید شد.
وی افزود: دانشجویان عزیز می توانند در مهلت تعیین شده با مراجعه به سایت گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir جهت ثبت درخواست مهمانی خود اقدام نمایند.