انتشار 33 عنوان کتاب چاپ اول

انتشار 33 عنوان کتاب چاپ اول به عنوان منبع درسی در مردادماه .94

معاون فناوری و پژوهش دانشگاه پیام نور خبر داد:

دکتر علیپور معاون فناوری و پژوهش دانشگاه پیام نور از انتشار 33 عنوان کتاب چاپ اول به عنوان منبع درسی در مرداد ماه 94 خبر داد و گفت: با توجه به آغاز سال تحصیلی 95-94 و به منظور تامین نیازهای آموزشی دانشجویان، دفتر تدوین کتب و محتوای آموزشی به عنوان زیرمجموعه این معاونت، تلاش فراوانی را معطوف داشته تا منابع آموزشی مورد نیاز دانشجویان را فراهم نماید و در این راستا بیش از 800 عنوان کتاب در حال تدوین است.

عناوین 33 عنوان کتاب در لینک زیر موجود است.

33 عنوان کتاب چاپ اول به عنوان منبع درسی