معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

زمان و شیوه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد را اعلام کرد.

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی :
 دکتر جمالزاده در این خصوص کفت:ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ازتاریخ94/8/5 لغایت 94/8/9در سامانه جامع خدمات آموزشی به آدرس http://reg.pnu.ac.ir  برای  نیمسال اول 95-94  به صورت غیر حضوری انجام می گردد.