دانشگاه پیام نورمرکز شاهین شهر

انعقاد تفاهم نامه دانشگاه پیام نورمرکز شاهین شهربا واحد تحقیق وتوسعه پالایشگاه اصفهان.
دانشگاه پیام نورمرکز شاهین شهربا انعقادتفاهم نامه با پالایشگاه اصفهان پیوند خود با صنعت کشور را توسعه داد . دانشگاه پیام نورمرکز شاهین شهربا انعقادتفاهم نامه با پالایشگاه اصفهان پیوند خود با صنعت کشور را توسعه داد .

بنا به گزارش روابط عمومی دانشگاه تفاهم نامه ای میان دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر  با واحد تحقیق وتوسعه پالایشگاه اصفهان منعقدگردید .این تفاهم نامه درراستای ارتباط صنعت با دانشگاه وبا موضوع تعامل وهمکاری درزمینه های علمی وپژوهشی جهت برخورداری طرفین ازامکانات وظرفیتهای یکدیگرتنظیم وانعقاد گردیده است .

دکترسیدرامین غفاری رئیس  دانشگاه پیام نور مرکزشاهین شهردرخصوص اهداف ومفاد این تفاهم نامه گفت: ارتباط صنعت ودانشگاه فرآیندی است برگرفته از نیازهای علمی وصنعتی کشوردرمسیر توسعه پایدارودانش محور که افزایش نوآوری وانتقال دانش وتکنولوژی را بهمراه دارد . وازآنجایی که دانشگاه تامین کننده نیروی متخصص جامعه ودارای توانمند یهای علمی ، تحقیقی وپژوهشی است میتواند تقویت کننده نهاد صنعت درکاربردی کردن دانش وارتقا تولید وفناوری آن گردد .

دکترغفاری در ادامه افزود  : انعقاد تفاهم نامه این مرکز با پالایشگاه اصفهان  وپیوند این دونهاد فرصتی فراهم میکند تا درچرخه تعاملات وهمکاریهای دوطرف با استفاده از توانمندیهای یکدیگر درراستای توسعه فناوری وانتقال دانش بهره مند گردیم . این تفاهم نامه در ده بند در زمینه های انجام فعالیتهای تحقیقی ، علمی ، برگزاری همایش ، کارگاهها ، بازدیدهای علمی ، منابع کتابخانه ای ، آموزشهای کوتاه مدت و. . .  تنظیم گردیده که ازاین پس دانشجویان ، اساتید واعضا علمی دانشگاه میتوانند درارتباط با پالایشگاه به هم اندیشی وتعامل با کارشناسان ومسئولین پالایشگاه وقسمتهای مختلف آن بپردازندو این تفاهم نامه ازهم اکنون قا بل اجراست.